เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองปีกนก หมู่ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ,นางสาวกิรณา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ,นางสาวเกศทิพย์ ควรพูลผล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ,นางสาวสุธิษา เกษเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ,นายสินชัย อินมิทิน คนงานทั่วไป ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.. 2567  โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายเอนก ชื่นอารมณ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน ซึ่งมีโดยมีนายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัด ,ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนตําบลท่าทราย ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ เกษตรกรและประชาชน เข้าร่วมงาน และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานภาคีต่างๆ มาร่วมให้บริการแก่เกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
*การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ แก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้อง กับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิต ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียว เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรม ความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติม ควบคู่กันไปด้วย โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จํานวน 20 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกชลประทาน และคลินิกอื่นๆ และการให้บริการของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก

** นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ได้มาร่วมออกบูธซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการขับเคลื่อนงานร่วมกัน พัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการอย่างครบวงจร สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่ถึง ทันต่อสถานการณ์ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านการเกษตร พร้อมได้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ,กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และการรับขึ้นทะเบียนต้นจาก ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มาจำหน่ายเป็นการประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่ม รวมถึงประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครอย่างถูก ต้องตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ..2553 ต่อไป
 --ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร --

ข้อมูลภาพข่าว สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร /..กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

////////////////////////

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 23:37:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG