ชลบุรี - ทลฉ.ร่วมกับซีเอ็นเอ็นซี และกาชาดจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและเก็บขยะชายหาดแหลมฉบัง

เขียนโดย Admin | | หมวดหมู่

 

   ที่บริเวณชายหาดแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวรจักร  สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและเก็บขยะชายหาดแหลมฉบัง โดยมี นายชุย  จี้จง ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1)  พร้อมด้วย น.ส.ลัลลิฬา  จิตร์สม ผู้อำนวยการร่วม ,นายชัยวัฒน์ พรเศรษฐคุณ ผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วยน.ส.นริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชา ,ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง,นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ,นายรังสรรค์ ศรีอนันต์ นักบริหาร 13 ท่าเรือแหลมฉบัง ,พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง,ผู้นำชุมชน ,ผู้ประกอบการในท่าเรือแหลมฉบัง ,นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบังร่วมกับกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี  ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล  จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA)  โดยการปล่อยลูกปูม้า (ระยะแรกฝัก) จำนวน 15 ล้านตัว และพันธุ์ลูกกุ้งกุลาดำ จำนวน  5 แสนตัว


โดยโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลไม่มากก็น้อย ดังนั้นเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเลบริเวณพื้นที่โครงการ และเป็นการปฎิบัติตามมาตรการ EHIA  จึงจัดให้มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำขึ้นปีละ  2 ครั้ง ตลอดการก่อสร้างโครงการฯ

และในครั้งนี้ได้ร่วมกับกาชาดจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดแหลมฉบัง เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลเพิ่มขึ้นด้วย นับเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อการดูแลและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการอนุรัษ์ชายฝั่งครบวงจร


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปี 2566 เกือบ 200 ทุน เป็นเงินเกือบ 1 ล้านบาท

เขียนโดย Admin | | หมวดหมู่ , , , ,


ที่ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนเทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เทศบาลตำบลบางละมุง ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ (TLC) และเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุน เข้าร่วมพิธี


นายวีระยุทธ์ กล่าวว่า โครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 7 แล้ว โดยโครงการนี้ดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชน และสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบด้วย ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา และโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต
โดยท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ขาดแคลนปัจจัยด้านการศึกษา และปัจจัยด้านการดำรงชีวิต ให้เยาวชนเหล่านั้นได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมถึงยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระการเงินให้ครอบครัว และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ การคัดเลือกจากคณะกรรมการในชุมชน จำนวน 39 ชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เยาวชนในชุมชนๆ ละ 5 คน โดยท่าเรือแหลมฉบังได้ดำเนินโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็มมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นเงินสนับสนุนทั้ง 7 ครั้ง จำนวน 6,570,000 บาท แล้ว ซึ่งในปีนี้มีผู้รับทุนจำนวน 192 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 960,000 บาท

ศูนย์ข่าวศรีราชา/รายงาน 

ชลบุรี - ทลฉ.มอบกว่า 200 ล้านบาท เยียวยากลุ่มประมงที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาท่าเรือ เฟส 3 ปีงบประมาณ 2566

เขียนโดย Admin | | หมวดหมู่ , ,

   ที่ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง นายวีรยุทธ์  สว่างแจ้ง  รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กลุ่มประมงเรือเล็กที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ปีงบประมาณ 2566  โดยมี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง  นางพรทิพา ทวีนุช  ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป  คณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ที่ไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 ผู้นำชุมชน  และผู้ที่ได้รับผลกระทบ  เข้าในร่วมพิธี

นายวีรยุทธ์  กล่าวว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีนโยบายการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังในการรองรับเรือตู้สินค้าระหว่างประเทศ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ การขนส่งสินค้าทางทะเล โดยมีการดำเนินการตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 (EHIA) ที่กำหนดให้มีการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้กลุ่มประมงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ต่อเนื่องทั้งหมด 6 ปี  โดยปีนี้ เป็นปีที่ 3 แล้ว  

สำหรับการมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กลุ่มประมงเรือเล็ก  และกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  205,765,977 บาท ประกอบด้วย 1.กลุ่มประมงเรือเล็กจำนวน 284 ราย ประกอบด้วย กลุ่มประมงเทศบําลตําบลบํางละมุง กลุ่มประมงอนุรักษ์ปํากคลอง บํางละมุง กลุ่มประมงบ้ํานบํางละมุง กลุ่มประมงบ้ํานแหลมฉบัง กลุ่มประมง บ้ํานโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3 และกลุ่มประมงบ้ํานนําเกลือ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,685,399 บาท  2. กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่  จำนวน 96 ราย  ประกอบด้วย  กลุ่มประมงอนุรักษ์ปํากคลองบํางละมุง และกลุ่มประมงบ้ํานบํางละมุง รวมเป็นเงิน  81,080,578 บาท 

นายวีรยุทธ์   กล่าวอีกว่า ในฐานะผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบังขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังจนประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ โดยท่าเรือแหลมฉบังมิได้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเพื่อขับเคลื่อน เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ท่าเรือแหลมฉบัง ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบ ใส่ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ที่เปรียบเสมือนคนในครอบครัว ดังคำที่ว่า “การท่าเรืออยู่ได้ ประชาชนก็ต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน”


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ สื่อมวลชน LCP MEDIA TRIP สนุก สุข ฟิน เช็คอินเมืองจันท์

เขียนโดย Admin | | หมวดหมู่ , ,

   เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 14 กันยายน 2566 นายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดงาน LCP MEDIA TRIP ตอน สนุก สุข ฟิน เช็คอินเมืองจันท์ ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง สื่อมวลชนศรีราชา นักข่าวพัทยา และสื่อมวลชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน


รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า งาน LCP MEDIA TRIP เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง กับสื่อมวลชน และมีการจัดงานเป็นประจำในทุกปี เพื่อเป็นการขอบคุณบทบาท หน้าที่ของสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่มีส่วนสนับสนุน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ถึงบทบาท หน้าที่ภารกิจ โครงการพัฒนาต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน กิจกรรมในโอกาสต่างๆ รวมทั้ง เป็นการพบปะ และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับสื่อมวลชนในพื้นที่

รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวอีกว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ขอขอบคุณสื่อมวลชนศรีราชา นักข่าวพัทยา และสื่อมวลชนในพื้นที่ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันช่วยประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ และร่วมสนับสนุน ผลักดัน ในการทำงานของท่าเรือแหลมฉบัง