เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

มรภ.สงขลา เทียบเชิญอดีตประธาน ป.ป.ช. สร้างจิตสำนึกโตไปไม่โกง มุ่งเน้นนักศึกษาไม่ทนต่อทุจริตคอร์รัปชั่น แนะให้มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง


     กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการโตไปไม่โกง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา เมื่อไม่นานมานี้ โดยมี ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อดีตประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดสงขลา และอดีตอธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นวิทยากรบรรยาย กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาไม่ทนต่อการทุจริต โดยเริ่มต้นจากตนเอง กล่าวคือ 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความสัตย์จริงและสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง 2. มีจิตสาธารณะ คำนึงถึงสังคมส่วนรวม รับผิดชอบในการไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 3. มีความเป็นธรรมทางสังคม ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างมีเหตุผล 4. กระทำอย่างรับผิดชอบ มีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์กติกา 5. เป็นอยู่อย่างพอเพียง คือ ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ รู้จักยับยั้งชั่งใจและไม่เอาเปรียบผู้อื่นภาพ/ข่าว/ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 15:24:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG