เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ร้อยเอ็ด - ประกาศเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าปี 2563


         โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 29 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น "เขตควบคุมไฟป่า" และกำหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่า ดังนี้

         เมื่อมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชในที่ดินทำกิน ให้ผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวขออนุญาตจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านท้องที่นั้นก่อนดำเนินการทุกครั้ง พร้อมกับให้จัดทำแนวกันไฟและควบคุมไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือเป็นหน้าที่ต้องสอดส่องดูแลประชาชนในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด

         หากผู้ครอบครองที่ดินไม่แจ้งขออนุญาต หรือขออนุญาตแล้ว แต่ไม่จัดทำแนวกันไฟและไม่ได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ครอบครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามกลายเป็นไฟป่า ให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือปล่อยปละละเลย

ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นไฟไหม้ป่าบริเวณใดให้ช่วยกันดับไฟเสียแต่ต้น เพื่อไม่ให้ไฟขยายออกไปเป็นวงกว้าง ถ้าไม่สามารถดับได้ให้รีบแจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ .  
1 สถานีควบคุมไฟป่าร้อยเอ็ด ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 08-7052-1838
2 สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 0-4323-6185
3 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 0-4351-5139
4 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนสายร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 0-4351-1561
5 เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในท้องที่เกิดเหตุไฟไหม้ป่า
6 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทรสายด่วน 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงสุเทพ  ลอยแก้ว ศูนย์ข่าวร้อยเอ็ด/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 17:47:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG