เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

คุมประพฤติชลบุรี จับเด็กและเยาวชนเข้าค่ายปรับพฤติกรรม ก่อนออกสู่สังคม (มีคลิป)


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี นำเยาวชนที่อยู่ในการควบคุมความประพฤติเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแล เพื่อให้นำแนวทางการเรียนรู้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 นางกรองทอง วัฒนภิรมย์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการเปิดค่ายพัฒนาจิต พิชิตฝัน สู่วันฟ้าใส รุ่นที่ 4 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน ปลูกฝังระเบียบวินัยเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสังคม รวมทั้งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ รู้จักการออม เพื่อใช้ชีวิตอยู่ในสังคมโดยปกติสุขต่อไป

โดยได้รับการสนับสนุนจากค่ายลูกเสือวชิราวุธ และธนาคารออมสิน โดยมีสุดฤดี  ศรีอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการ โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าค่ายทั้งสิ้น 50 คน จากกลุ่มที่มีพฤติกรรมลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย และเด็กแว๊น เป็นต้น ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จะเปิดค่ายอบรมกันในระหว่างวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2560 จำนวน 5 วัน ซึ่งหลักสูตรจะเป็นการอบรมผสมผสานหลักสูตรลูกเสือ ซึ่งจะสอนให้เด็กและเยาวชนรู้จักความอดทน อดกลั้น มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งให้เยาวชนรู้จักการออมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และโปรแกรมของสำนักงานคุมความประพฤติที่เน้นเรื่องการเสริมสร้างเจนคติที่ดีต่อตนเอง รู้คุณค่าตนเองและมีเป้าหมายในชีวิตต่อไป


ด้านนางกรองทอง วัฒนภิรมย์ กล่าวว่า แนวโน้วจะมีเด็กและเยาวชนกระทำความผิดเพิ่มสูงขึ้น ต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกคนต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่กับเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด ทุกวันนี้สื่อมีส่วนสำคัญที่เข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ง่ายมาก เด็กสามารถดู ค้นหาอะไรก็ได้จากโลกอินเทอร์เน็ต ความรุนแรง ยาเสพติด เพศสัมพันธ์ อบายมุขทุกอย่างอยู่ใกล้กับเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ปกครองมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนที่ดีในสังคมต่อไป


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 19:12:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG