เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ศุลกากรแหลมฉบัง อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ” สทบ.สำนักงานคุณธรรม” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาวินัยและความถูกต้อง


     เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายชัยยุทธ  คำคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ สทบ.สำนักงานคุณธรรม" เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรทุกคนในทุกระดับ ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาวินัยและความถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม ได้รับรู้ในด้านความโปร่งใส และเป็นการปฏิรูปกรมศุลกากร ให้เป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีนโยบายกำหนดให้กระทรวงการคลังเป็นกระทรวงที่ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น เป็นหน่วยแรกของประเทศ และให้กรมศุลกากรเป็นกรมนำร่องในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โดยกรมศุลกากร จึงได้กำหนดแผนงาน โครงการประจำปีงบประมาณ 2560 คือ โครงการศุลกากรคุณธรรม โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

นายชัยยุทธ กล่าว่า สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้รับมอบหมายภารกิจในการเป็นหน่วยงานนำร่อง " สำนักงานคุณธรรม" ภายใต้โครงการศุลกากรคุณธรรม ดังนั้น สทบ. จึงได้ตกลงใจร่วมกันสร้างองค์กรคุณธรรม และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ สทบ.สำนักงานคุณธรรม" ตามแนวทางในการสร้างองค์กรคุณธรรม ของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
สำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สทบ. เข้ารับการอบรมจำนวน 140 ท่าน ร่วมกันระดมความคิดเห็น กำหนดคุณธรรมหลัก 3 ประการ แปลงไปสู่นโยบายและแนวทางปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
โดยผู้บริหารจะอบรม ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 และจะมีการติดตามประเมินผลแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และส่งเสริมพฤติกรรมพึงประสงค์ ตลอดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากโครงการอบรมในครั้งนี้ จะทำให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรปฏิบัติตนตามจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร คุณธรรมจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศุลกากรคุณธรรม โปร่งใส สายทุจริต ที่มั่นคง ยั่งยืน และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติด้านความโปร่งใสขององค์การศุลกากรโลก

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 17:28:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG