เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดแถลงข่าวจัดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2560


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและจังหวัดชลบุรี จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีกำหนดจัดงานขึ้น ในระหว่างวันที่ 8 - 16 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ นักวิจัย และกลุ่มเกษตรกร ที่จะได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับด้านการเกษตร ออกเผยแพร่สู่การรับรู้ของสาธารณะขยายวงกว้างขึ้น อีกทั้งให้เกษตรกร ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีโอกาสนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านอื่นๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาให้เกิดผลงานในด้านอื่นๆ ถ้าการเกษตรของประเทศอีกมากมาย

นายดิเรก  ตนพยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การเกษตรถือเป็นอาชีพที่สำคัญของประชาชนในปัจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยในขณะนี้ได้ตื่นตัวและมีประชาชนรุ่นใหม่เริ่มให้ความสนใจหันมานทำการเกษตรมากขึ้นกว่าการทำโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้เอาแนวคิดมาปรับประยุกต์ให้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุด และผนวกกับทางรัฐบาลเองก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเกษตร จึงได้กำหนดให้จัดงานเกษตรแห่งชาติขึ้นมาเป็นประจำทุกปี 

ซึ่งปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากคัดเลือกและมอบหมายให้สภาคณบดีฝ่ายเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นผู้เสนอชื่อต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเกษตรแห่งชาติ โดยได้มีการหมุนเวียนไปในทุกๆ ภาคตามลำดับ และในปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ โดยกำหนดขึ้นในวันที่ 8 - 16 กรกฎาคมนี้ และได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระดำเนินเป็นองค์ประธาน ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม เวลา 15.00 น

นายดิเรก ตนพยอม กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติในปีนี้ ต้องเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชรัชกาลที่ 9 ภายใต้แนวคิด "เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ" นำเสนอผ่านการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22 หน่วยงาน ที่นำเสนอองค์ความรู้ ที่มุ่งเน้นการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น เพื่อให้มีองค์ความรู้ด้านการผลิตและด้านการจัดการผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยไปสู่เกษตรกร เรื่องพันธุ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่างๆ รวมทั้งการปรับระบบการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อาทิเช่น นิทรรศการชุด "ตามรอยเสด็จภาคตะวันออก" โดยกรมชลประทาน นิทรรศการชุด "ศาสตร์พระราชานำพาฝนหลวง 4.0" โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นิทรรศการชุด "น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านทรัพยากร ดินจากยอดดอย สู่ชายทะเล" ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน นิทรรศการหลากหลายที่กล่าวมาแล้ว ผู้เข้าชมงานยังจะได้ชม "ศาสตร์พระราชา" เพื่อชื่นชมพระปรีชาญาณ พระอัจฉริยภาพอันน่าอัศจรรย์ขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ที่ทรงงานกว่า 4,000 โครงการ โครงการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ราษฎรของพระองค์ผ่านศาสตร์พระราชา 48 เรื่องราว รวมทั้งเลือกชมพระราชกรณียกิจผ่านจอสัมผัสขนาดยักษ์ โดยตลอด 9 วันของการจัดงาน จะเป็น 9 วันที่เกษตรกรและประชาชนที่มาเยี่ยมชมงาน จะได้รับสาระความรู้ด้านการเกษตร การดำเนินอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง

นายวรญาณ  บุญณราช นายอำเภอศรีราชา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีถือว่าเป็นจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีศักยภาพที่สำคัญในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การขนส่ง และการเกษตรที่ประชาชนในเขตอำเภอต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี ยังคงทำการเกษตรเพาะปลูกไร่นาสวนผสม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและที่ผ่านมาจังหวัดชลบุรี ก็ได้สนับสนุนการจัดงานทางด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จังหวัดชลบุรีของเรายังมีวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เป็นอีกหนึ่งสถานที่แหล่งให้ความรู้และวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับทางด้านเกษตรและนวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นเวทีให้เกษตรกร นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษารุ่นใหม่ๆ ได้นำผลงานมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับชมและนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในอนาคต

นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีก็ได้เตรียมความพร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่ ในเรื่องการจราจร สถานที่จอดรถ พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการจัดการ และเล็งเห็นว่างานเกษตรแห่งชาติในครั้งนี้จะสร้างเม็ดเงินจำนวนมากให้กับจังหวัดชลบุรี และอยากให้ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับผู้ที่เข้ามาเยือนพื้นที่จังหวัดชลบุรีของเรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติในครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกในภาคตะวันออก และยังครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระอีกด้วย ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดงานครั้งนี้ภายใต้หัวข้อ "เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

ซึ่งภายในงานได้จัดนิทรรศการตามรอยพ่อ โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดแสดงโชว์ "บัว" ที่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของมหาวิทยาลัยฯ รายการเป็นศูนย์วิจัยสายพันธุ์บัวที่ดีที่สุดจนมีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับรางวัลมากมายทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ และกิจกรรมการเสวนาทางด้านวิชาการ การจัดบูธแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ ของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันการประกวดต่างๆ กว่า 21 กิจกรรม ที่จะมีการจัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประกวดนางงามเกษตร การแข่งขันประกวดบัว การประกวดด้านการบิน การแข่งขันเมนูไข่พระอาทิตย์ เป็นต้น 

นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดพื้นที่ให้เกษตรกรได้ขายของ พืชผัก ผลไม้ เครื่องมือทางการเกษตร รวมถึงให้กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายภายในงานอีกด้วย และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ยังได้รับความร่วมมือจากสวนนงนุชพัทยา มาจากโซนสวนหย่อมให้ประชาชนได้เข้ามานั่งพักผ่อน และมีบริการที่จอดรถฟรีในพื้นที่ตลาดนัดรถไฟ ที่สามารถรองรับจำนวนรถได้กว่า 1,000 คัน พร้อมบริการรถสองแถวรับ-ส่งฟรี ภายในงานยังมีรถพ่วงวิ่งวนคอยให้บริการอีกด้วย จึงอยากขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 ถึง 16 กรกฎาคม 2560 นี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 21:57:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG