เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์


     ที่   ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการจัดต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักการปรองดองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถนำหลักการสำคัญแบบประชาธิปไตยมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถลดปัญหาความขัดแย้งของสังคมได้อีกแนวทางหนึ่งโดยภายในพิธีฝึกอบรมได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างความคุ้นเคย ละลายพฤติกรรม บรรยายให้ความรู้ "หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์" บรรยายให้ความรู้ "ปิดทองหลังพระ คุณธรรม 9 ประการ หลักการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท" กิจกรรมแบ่งกลุ่ม นำเสนอวิสัยทัศน์ มุมมอง คุณธรรม จิรยธรรม ภาวะผู้นำ จิตอาสา และกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชุมชน และผู้เข้าฝึกอบรมเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยหลังการอบรมได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้แทนกับผู้ผ่านการอบรมทุกคน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 09:48:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG