เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชลบุรี - โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เปิดบ้านวิชาการ สวรรค์บ้านนา เปิดโลกการศึกษา จากตำราสู่การลงมือปฏิบัติ

     ที่ ลานหน้าโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดงานสวรรค์บ้านนา เปิดบ้านวิชาการ กิจกรรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสะท้อนรูปแบบการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ของโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) มี นางนาถลดา ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ประธานสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ


     กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ ภายใต้แนวคิด สวรรค์บ้านนา ไอเดียฝึกทักษะประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ระหว่าง ผู้บริหาร ครู และผู้เรียน นอกจากเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ยังเป็นเวทีนำไปสู่ ความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทั้งทักษะวิชาชีพ ผลงาน สื่อการสอน และการสืบสานศิลปวัฒนธรรม โชว์ ชิม และแชร์ ความสามารถและศักยภาพทั้งครูและผู้เรียน อย่างภาคภูมิใจ ตอบโจทย์ เรียนอย่างไรให้มีความสุข รู้อย่างไรให้ใช้ประโยชน์ได้ แสดงออกอย่างไร ให้มีคุณค่า ประสบการณ์ในสนามจริง ที่นักเรียนได้รับ จากกลยุทธ์ สร้างคนด้วยการศึกษา จากพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม ปรับทฤษฎีในตำรา ให้เปลี่ยนมาเป็นการลงมือปฏิบัติจริง จากรากฐานสถานศึกษา โรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เด็กและเยาวชนที่เป็นผลิตผลจากโรงเรียนแห่งนี้ จะเติบโต เป็นคนเก่งและคนดี ที่มีความพร้อมทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่า กลับมาตอบแทนชุมชนและสังคมได้อย่างแท้จริง

       นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิดสวรรค์บ้านนา ไอเดียฝึกทักษะประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน รู้สึกถึงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ในการนำความเป็นไทย สะท้อนสังคมศิลปวัฒนธรรมมาแสดงออกในทางปฏิบัติได้  สิ่งสำคัญในวันนี้เห็นเด็ก ๆ มีความสุขในการร่วมกิจกรรมอย่างเห็นได้ชัด

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 18:20:00. หมวดหมู่ , , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG