เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

นครสวรรค์ - จัดโครงการปรับปรุง หรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 9.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุง หรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์

สืบเนื่องการสถานการณ์สาธารณภัย ในปัจจุบันเกิดขึ้นบ่อยครั้งทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ประกอบกับองค์การสหประชาชาติจะเริ่มประเมินประเทศตามองค์ประกอบของกรอบสีใด ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของไทย ตามกรอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2458 มุ่งที่จะบรรลุเป้าหมายกรอบดังกล่าว โดยแผนในระดับดับพื้นที่จะต้องมีข้อมูล ความล่อแหลม ความเปราะบาง ความเสี่ยง เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติระดับพื้นที่ อันนำไปสู่การกำหนด แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตลอดจนมาตรการการมุ่งป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่ และลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นจึงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการความเสี่ยง จากสาธารณภัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการสาธารณะให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับหลักสากล "รับรู้ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน"

ซึ่งการประชุมในวันนี้ถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่ง ที่มุ่งให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถประเมินปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์สถานการณ์ และแจ้งเตือน แก่ประชาชน และองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ


 

ต้อย รอบรั้วภูธร ศูนย์ข่าวนครสวรรค์/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 19:55:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG