เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชุมพร - เทศบาลเมืองชุมพร เปิดอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ


เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 63 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร รวมเปิดอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลเมืองชุมพร ซึ่งตั้งอยู่ที่ ชุมชนบ้านศาลาขาว ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาสุขภาพกาย จิตใจและสังคม แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองชุมพร โดยการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์ประกอบด้วย การคัดกรองและตรวจสุขภาพ, คลินิกกายภาพบำบัด, คลินิกแพทย์แผนไทย,  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุและผู้พิการ, บริการ DayCare หรือบริการดูแลผู้สูงอายุแบบเช้ามา เย็นกลับ,การตรวจเยี่ยมและให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน  นอกจากนี้ศูนย์ฯดังกล่าว ยังใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและปฏิบัติงานของกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุหรือ Care Giver ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงที่บ้านและในชุมชน

นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เปิดเผยว่า  เขตเทศบาลเมืองชุมพร มีประชากร 33,638 ราย ผู้สูงอายุ จำนวน 5,839 ราย ผู้พิการจำนวน 303 ราย ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อีกจำนวน 89 ราย จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เทศบาลเมืองชุมพร ซึ่งมีภาระหน้าที่ที่จะดูและส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ต้องให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มคนเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง และทำอย่างไรให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถดูแลตนเองได้มากที่สุด เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดภาวะภาวะพึ่งพิงให้น้อยที่สุด ประกอบกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมพร ตระหนักถึงความสำคัญนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้น อาทิเช่น จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่ 4 มีนักเรียน จำนวน 200 คน จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพร จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและการออมต่างๆ เป็นต้น

และปัจจุบันมีแนวคิดจัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่สำหรับส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาสุขภาพกาย จิตใจและสังคม แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองชุมพร โดยมีเป้าหมายให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการเหล่านี้ ได้เกิดภาวะพึ่งพิงให้น้อยที่สุด มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากที่สุด ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้ได้มีประชาชนจำนวนหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ที่เล็งเห็นในความตั้งใจจริงในการทำงาน จึงได้บริจาคที่ดินจำนวน 2 ไร่เศษเพื่อสร้างอาคาร บริจาคที่ดินทำถนนทางเข้าศูนย์ฯ และใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองชุมพร อีกจำนวน 7,955,000บาท เพื่อใช้ในการจัดสร้างอาคาร จึงเกิดเป็นอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลเมืองชุมพรแห่งนี้ขึ้น


ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร) ศูนย์ข่าวชุมพร/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 15:42:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG