เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

สงขลา - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563


บรรยากาศครึกครื้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่ พลเมืองไทย" ผู้ปกครองจูงมือลูก-หลาน ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและรับของรางวัลมากมาย


วันที่  11 ม.ค. 63 ณ บริเวณลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่ พลเมืองไทย" โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้งเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายวรณัฐ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา พันตำรวจเอกพงษ์พันธ์ จันทรอาภา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชนและผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กเป็นจำนวนมาก

จากนั้นในพิธี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้อ่านสารของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2563 ความว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในทุกมิติตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ทั้งในด้านทักษะ จิตใจและสติปัญญา เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนเป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีคุณภาพและมีคุณธรรม มีหลักคิดที่ถูกต้อง รวมทั้งมีทักษะที่จำเป็นต่อการตอบสนองต่อการดำรงชีวิต ในโลกศตวรรษที่ 21 และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข โดยวันเด็กแห่งชาติปีนี้ได้มอบคำขวัญว่า  "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่ พลเมืองไทย" เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ในฐานะพลเมืองของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

โดยจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และให้ความสำคัญแก่การสร้างคุณค่าในตัวเองด้วยการแสวงหาความรู้เพิ่มพูนทักษะและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่รวมทั้งร่วมกันสร้างสังคมแห่งความรักความสามัคคี โดยการน้อมนำแนวทางการอุทิศตนเป็นผู้ให้  และเสียสละเพื่อส่วนรวมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติ ที่จะส่งเสริมให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าตลอดไป     
ด้านนายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันที่คณะรัฐมนตรีประกาศให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้สังคมทั่วไปให้ความสำคัญกับเด็ก ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ขึ้น ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก การเล่นเกมส์ ตอบปัญหา  การแสดงดนตรีและการจัดฐาน กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความกล้าแสดงออกในด้านต่างๆและเสริมสร้างสุขภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคมมีระเบียบวินัย รวมทั้งได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กและเยาวชนและให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลามีการพัฒนาทักษะทั้งด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งรู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆและได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถานศึกษาต่างๆ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีว่าทุกองค์กรได้ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต


หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 15:34:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG