เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชลบุรี - ราชมงคลตะวันออก ฯ เตรียมจัดงาน เกษตรบางพระแฟร์ ครั้งที่ 26 (1-9 ธ.ค.62 นี้)


ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  นายศิริชัย  สมแสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตบางพระ เปิดเผยถึงการเตรียมจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่  1- 9 ธันวาคม  2562  ภายใต้แนวความคิด “เกษตรดิจิทัล” เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการจัดการศึกษาการบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่สังคม 


โดยมหาวิทยาลัยได้พัฒนาให้งานนี้  เป็นที่จัดแสดงความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ  เทคโนโลยีทางการเกษตร  รวมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้  วิทยาการที่ทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในภาคตะวันออก ภายใต้แนวความคิด “เกษตรดิจิทัล” เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการจัดการศึกษา เผยแพร่กิจกรรมการบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่สังคม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการประกอบการและการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์อย่างดียิ่ง นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

โดยมีการส่งเสริมการจัดงานวิชาการเกษตรสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านวิชาการและงานวิจัยทางด้านเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม โดยได้มอบนโยบายและประสานความร่วมมือทุกหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอเป็นส่วนหนึ่งในการการช่วยเสริมสร้าง ผลักดัน ยกระดับเกษตรกรรมไทยให้ทันสมัย ด้านเกษตรดิจิทัล  ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการยกระดับประชากรไทยและพัฒนาให้ไทยก้าวไปสู่การเป็นประเทศดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตามนโยบาย EEC และยุค Thailand 4.0

กิจกรรมในงานประกอบด้วย  การฝึกอบรมความรู้และทักษะเรื่องต่าง ๆ  การจัดประกวดสัตว์เลี้ยง การประกวดไม้ดอก-ไม้ประดับ  การจัดนิทรรศการแนะแนวและเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งการจัดบริการทางวิชาการแก่ประชาชน  การออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา  ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย


หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 17:51:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG