เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ร้อยเอ็ด - บ.อินทัช ลงพื้นที่น้ำท่วม ช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่นักเรียน ครู และชุมชนในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต นร.ใน ร.ร.ด้อยโอกาส


        บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มอบสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ครู โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมติดตามผลการดำเนินงานในโครงการเสริมสร้ำงคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส รวมถึงการบริหารจัดการน้ำด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอโพนทอง โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ และชุมชนบ้านวังยาว อำเภอเชียงขวัญ

       นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ร้อยเอ็ด" เป็นหนึ่งในจังหวัดที่อินทัชและบริษัทในเครือ คือ เอไอเอส และไทยคมดำเนินโครงการช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นปีที่ 3 ต่อจากจังหวัดน่ำน และเลย โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนมีความพร้อมด้านพื้นฐานการศึกษาอย่างเหมาะสม เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ ช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนในโรงเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สิ่งที่อินทัชช่วยเหลือหลักๆ มี 3 ด้าน คือ 1)ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาที่จำเป็นในโรงเรียน 2)พัฒนาทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็ก และ 3)ส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยจัดสรรงบประมาณดำเนินการรวมทั้งสิ้นกว่า 2 ล้านบาท”


      นางสาวจุฑามาศ ผกากลีบ ครูโรงเรียนบ้านหนองม่วง เปิดเผยความรู้สึกว่า“สำหรับความสะดวกต่าง ๆ ที่ทางอินทัชมอบให้ ทั้งความสะดวกในด้านสื่อการเรียนการสอน สัญญาณอินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ และหนังสือต่าง ๆ ทำให้นักเรียนของเรามีพัฒนาการในการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ สร้างนิสัยรักการอ่านมากขึ้น

   เด็กนักเรียนโรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด น้ำมีสีเหลือง และมีกลิ่น เนื่องจากระบบกรองน้ำชำรุด ไม่ได้มาตรฐานนำไปสู่ปัญหาสุขภาพปัญหาดังกล่าวจึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่อินทัชเข้าไปสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จาก โซล่าเซลล์ที่มีกำลังการผลิต 10,000 ลิตร/วัน

สุเทพ  ลอยแก้ว/ภาพ-รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 17:13:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG