เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน ครั้งที่ 6/2562


นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4 เขต มีนโยบายด้านการเมืองการบริหาร คือ มุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การเป็นที่พึ่งของประชาชน และสามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน ครั้งที่ 6/2562 ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง  โดยได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน เข้าร่วมการประชุม เนื่องด้วยมีข้อราชการที่ต้องพิจารณาหารือร่วมกัน เพื่อให้การบริหารงานเทศบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นและวาระการประชุมที่สำคัญ คือ พิจารณาคัดเลือกหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง รายงานการดำเนินการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน แจ้งข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ของสถานีตำรวจภายในเขตเทศบาลฯ ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562 และเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษาหนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 22:37:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG