เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดโครงการฝึกอบรม การปรับความคิดแก้วิกฤติพลังงาน


     เมื่อวันที่18 ต.ค.61 ที่ห้องประชุมลีลาวดี ๑ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่องการปรับความคิดแก้วิกฤติพลังงาน ตามที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นอาคารควบคุมที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

โดยต้องดำเนินการจัดการพลังงานภายในอาคาร และในการดำเนินการจัดการพลังงานนั้น บุคลากรทุกคนต้องมีความตระหนักในการใช้พลังงาน รับทราบนโยบายการจัดการพลังงานของโรงพยาบาล แนวทางการจัดการพลังงานของโรงพยาบาล และมีความรู้ ความเข้าใจ เบื้องต้นในการประหยัดพลังงาน เพื่อให้การจัดการพลังงานภายในอาคารประสบความ สำเร็จและโรงพยาบาลสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้  ดังนั้น คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานเห็นความสำคัญในการจัดการองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการจัดการพลังงาน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ การปรับความคิด ในการประหยัดพลังงาน เพื่อนำความรู้ไปดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบที่มาและความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรของโรงพยาบาล ซึ่งประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล แพทย์ใช้ทุน เจ้าหน้าที่ประจำ เจ้าหน้าที่ชั่วคราว ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว แม่บ้านของบริษัทผู้รับจ้างในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ทุกฝ่ายและทุกหน่วยงาน การจัดโครงการในครั้งนี้แบ่งออกเป็นการทำความเข้าใจกับบุคลากรในเรื่องของสถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน และ อนาคต พฤติกรรมการประหยัดพลังงานของคนไทยที่เข้าใจผิด และ การให้ความรู้ในเรื่องเทคนิคการประหยัดพลังงานอย่างง่ายในที่ทำงานและที่บ้าน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์  รักษาสัตย์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรของโรงพยาบาลในวันนี้

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 16:26:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG