เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ไทยจับมือจีน เปิดหลักสูตรปริญญาโท SCGI Master’s Program @จิสด้า ศรีราชา จ.ชลบุรี (มีคลิป)


    ไทยจับมือจีนเปิดหลักสูตรปริญญาโท เพื่อเร่งผลิตคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับอาเซียน รุ่นแรกรับจำนวน 20 คน เรียนทฤษฎีในประเทศไทย 1 ปี และวิทยานิพนธ์ประเทศจีน 1 ปี โดยมั่นใจจะเป็นหลักสูตรที่สามารถสร้างและผลิตบุคลากรพร้อมใช้ที่มีประสิทธิภาพให้เข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้แน่นอน


    เมื่อวันที่ 29 พฤษจิกายน 2560 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า พร้อมด้วย ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Mr.Prof Hongbing SHU (ศาสตราจารย์ ชู หงปิ) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมแถลงข่าว เปิดตัวหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท ในชื่อ “SCGI Master’s Program in Geo-Informatics and Space Technology (under the Supervision of the Sirindhorn Center for Geo-informatics (SCGI))” ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ที่สนใจเข้ารับฟังครั้งนี้จำนวนมาก


ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงอยากเห็นการพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้มีการกำหนดเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ในการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศบรรจุอยู่ในเครือข่ายดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมาสาขาภูมิสารสนเทศเป็นสาขาที่ขาดแคลน และยังมีไม่เพียงพอต่อการผลิตบุคลากรพร้อมใช้เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงทำให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังจาก 3 หน่วยงานหลัก คือมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น มหาวิทยาลัยบูรพา และจิสด้า ในการขับเคลื่อนและผลักดันให้มีหลักสูตร SCGI Master Program ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านกำลังคนทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยมีจิสด้าเป็นหน่วยขับเคลื่อนโดยตรง เพราะเป็นหน่วยงานหลักทางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศแบบครบวงจร และที่ผ่านมาก็มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญๆ ระดับประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าจะสามารถเอื้อต่อการเรียนรู้ภาคการศึกษาหลักสูตรได้

ดร.อานนท์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ เรายังมีมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีความเป็นเลิศในสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ในภาคตะวันออก และเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรภูมิสารสนเทศเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศก็จะมาร่วมดำเนินงานและขับเคลื่อนไปกับเราด้วย รวมไปถึงมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีนและระดับโลกที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร ผู้สอน การทำงานวิจัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลและมีศูนย์ปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ทันสมัย จนได้รับการยอมรับในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
สำหรับการเปิดตัวหลักสูตรฯ ดังกล่าวถือเป็นทางเลือกที่สำคัญในการสร้างบุคลากรพร้อมใช้และผลิตบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นผู้นำทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้สอดคล้องบริบทประชาคมโลกซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศและของโลกในอนาคตได้ ปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการนำมาแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่


นอกจากนั้นยังเป็นการติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ ที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกลไกหลักตัวหนึ่งที่จะนำไปใช้ผลักดันและกำหนดนโยบายที่สำคัญๆ ระดับประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งในขณะนี้ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในสาขานี้ร่วมกับเทคโนโลยีทันสมัยอื่นๆ เช่น internet of things, crowded sensor networks เป็นต้น จนทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายมากขึ้น และนำไปใช้แก้ไขปัญหาได้จริง


ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า หลักสูตร SCGI Master Program เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติแบบ Double Degree Program โดยผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับการศึกษาทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งจะเรียนทฤษฎี 1 ปี ในประเทศไทย และวิทยานิพนธ์ที่ประเทศจีน 1 ปี โดยจะได้รับปริญญาบัตรจากทั้งสองมหาวิทยาลัยนั่นคือ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น และมหาวิทยาลัยบูรพา


สำหรับหลักสูตรฯ นี้ คือเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับ นิสิต/นักศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในสาขาดังกล่าว เพื่อกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ และเห็นถึงความสำคัญในการนำศาสตร์และเครื่องมือด้านนี้ไปบริหารจัดการประเทศในอนาคต โดยรุ่นแรกจะรับจำนวน 20 คน ค่าใช้จ่ายในหลักสูตรนี้ประมาณ 4-5 แสนบาท ซึ่งผลิตบุคลากรพร้อมใช้ที่มีประสิทธิภาพให้เข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้แน่นอน


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 21:19:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG