เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

สาธารณสุขจังหวัดระยอง ปฏิรูประบบบริการสุขภาพด้านปฐมภูมิ จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)


วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลระยอง เนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ นายแพทย์ โสภณ เมฆธน ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่เดินทางมาเปิดงาน การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ปี 2560 – 2569 จำนวน 24 PCC (69 ทีม) ปี 2560


นายชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง ได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในการปฏิรูประบบบริการสุขภาพด้านปฐมภูมิ โดยดำเนินโครงการคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ที่เน้นการดูแลแบบองค์รวม ด้วยทีมหมอครอบครัว อันประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และสหวิชาชีพ ดูแลสุขภาพประชาชนด้วยกระบวนการเวชศาสตร์ครอบครัว


โดยมีแผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ปี 2560 – 2569 จำนวน 24 PCC (69 ทีม) ปี 2560 ได้จัดทำแผนพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ในพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้1.โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลระยอง คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลระยอง เนินพระ2.โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแกลง คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลแกลง (เทศบาลตำบลเมืองแกลง) 3.โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลปลวกแดง คลินิกหมอครอบครัวบ้านมาบยางพร, และโรงพยาบาลนิคมพัฒนา คลินิกหมอครอบครัว มะขามคู่ โดยโรงพยาบาลระยอง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง ภาคีเครือข่าย กำหนดแผนจัดกลุ่มหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายอำเภอเมืองระยอง จำนวน 9 PCC 29 ทีมหมอครอบครัว


โดยในปี 2560 ได้เปิดบริการที่คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลระยอง (เนินพระ) รับผิดชอบประชากร จำนวน 31,112 คน โดยทีมหมอครอบครัว ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และสหสาขาวิชาชีพ จัดระบบบริการตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว โดยมีทีมหมอครอบครัว ให้การดูแลผู้ป่วยตามกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุติดเตียง, ผู้พิการ, ผู้ป่วย palliative care , เด็ก ๐ - ๕ ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า และ มีระบบบริหารจัดการแก้ปัญหาสุขภาพระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยใช้กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เชื่อมโยงระบบส่งต่อ โดยใช้โปรแกรมไทยรีเฟอร์, โปรแกรมเยี่ยมบ้านและดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ( COC program )ระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลแม่ข่าย พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยในพื้นที่ที่เป็นปัจจุบัน มีระบบสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ รวมถึงวัสดุที่ไม่ใช่ยาที่เหมาะสมกับบริบทที่ให้บริการ โดยมีจำนวนผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน 80 - 100 คน


บก. ขวัญ ธรรญธร/รายงาน
นสพ.รวมพลัง ศูนย์ข่าวระยอง

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 19:30:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG