เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

EGA ชูบริการมิติใหม่ภาครัฐ หนุนชลบุรี สู่ Smart City ด้วย “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ”


ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่บริการอัจฉริยะ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk ไปกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) ขยายพื้นที่ติดตั้งมาถึงจังหวัดชลบุรีแล้ว ช่วยย่นระยะเวลาติดต่อราชการไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือนักท่องเที่ยว ก็ใช้บริการกันฟรีๆ       รู้ทุกข้อมูลส่วนบุคคลได้ง่ายๆ ด้วยบัตรประชาชน (Smart Card) เพียงใบเดียว เช็คได้ทุกสิทธิ์ รู้ทุกสวัสดิการรัฐ พร้อมแล้ววันนี้

ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หนึ่งในบริการสำคัญภายใต้โครงการ ‘GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน’ เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐสะดวกรวดเร็วขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีสาระสำคัญ คือ (ข้อ ๓.) ให้ส่วนราชการต่างๆ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการนำข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัลมาเผยแพร่และให้บริการผ่านโครงการ GovChannel ในช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดการรับรู้ในวงกว้างและใช้บริการได้อย่างทั่วถึง

EGA จึงเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ GovChannel ไปยังส่วนราชการ และประชาชนทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐร่วมกัน พร้อมกันนี้จึงได้จัดงานสัมมนา “GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานประกันสังคม มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งล่าสุดจัดขึ้นที่ “จังหวัดชลบุรี Smart City แห่งภาคตะวันออก”

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานในพิธีฯ เปิดเผยว่า ภาครัฐเร่งผลักดันโครงการต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเดินหน้าการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ความมั่งคั่งในบริบทที่ทันสมัยและยั่งยืน ดังนั้นการร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยให้มีบริการภาครัฐและการติดต่อราชการง่ายขึ้นผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากสะดวก ประหยัดเวลา ลดสำเนากระดาษ หมดความยุ่งยากด้านเอกสารแล้ว นับเป็นการบริหารจัดการภาครัฐมิติใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

การขับเคลื่อน Digital  Local Government เป็นการผลักดันนโยบายแผนงานไปสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลให้กับหน่วยงานราชการระดับจังหวัดให้เติบโตและแข็งแกร่งไปพร้อมกัน สามารถนำพาประเทศสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อย่างยั่งยืน

ด้าน นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวถึงผลสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้ว่า นับเป็นการสร้างโอกาสแห่งอนาคตในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำพาไปสู่การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลดิจิทัลด้วยการสร้างความเชื่อมโยงแบบรวมศูนย์ โดย “GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” เป็นโครงการที่ช่วยสร้างราษฎร์      เสริมรัฐได้ชัดเจนที่สุด เนื่องจากเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วน ในการนำบริการดิจิทัลของแต่ละหน่วยงานมารวมกันเพื่อบริการประชาชน ณ จุดเดียว สามารถตอบคำถามได้ว่า ประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล? ได้อย่างแท้จริง สามารถอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและการบริการแก่ประชาชนแบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ www.govchannel.go.th

สำหรับจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีโครงการนำร่องสู่ Smart City ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน รวมถึงมีการนำเทคโนโลยี iOT (Internet of Things) เข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมอัจฉริยะ สมกับเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศ  

EGA จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและเลือกจัดกิจกรรม Roadshow ปี 2560 นี้ขึ้น โดยนำบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้ชาวชลบุรีอย่างจุใจ อาทิ แอปพลิเคชัน GNews แอปฯ แจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐเวอร์ชันใหม่มาช่วยให้ประชาชนไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างทันการณ์ แม่นยำ เชื่อถือได้ และ ภาษีไปไหน? (Thailand Government Spending) ระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในรูปแบบเว็บไซต์ govspending.data.go.th ที่จะช่วยให้ทราบว่าภาครัฐนำภาษีไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้าง เป็นต้น นอกจากนี้ได้นำ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ มาติดตั้งเพื่อให้บริการประชาชนแบบ Self-service 

แล้วที่บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาชลบุรี โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสวัสดิการรัฐ เช่น สิทธิประกันสังคม, ตรวจสอบเงินสะสมชราภาพ, ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา, บัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป, สิทธิ์การรับเบี้ยคนพิการ และระบบตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น 


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี มีการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ชลบุรีน่าอยู่คู่เศรษฐกิจชั้นนำ อุตสาหกรรมสะอาด ท่องเที่ยวนานาชาติ ประตูสู่เศรษฐกิจโลก” โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันมีความพร้อมที่จะก้าวสู่ Smart City อย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งระบบขนส่งสาธารณะ การจราจร พลังงาน เศรษฐกิจ ชุมชน นวัตกรรม การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในฐานะจังหวัดต้นแบบเมืองอัจฉริยะของประเทศจึงเร่งเดินหน้าอย่างเต็มที่และจริงจัง เพื่อให้ชาวชลบุรีสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น ดังนั้น จังหวัดชลบุรีจึงมีความยินดีที่ได้ร่วมจัดงานสัมมนา Digital Local Government ราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ ในครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่าโครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ชาวจังหวัดชลบุรี สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัลภาครัฐ และบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม รวมถึงเป็นแรงผลักดันให้ ก้าวสู่โมเดล Chonburi : Digital Local Government เพื่อเสริมรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสามารถยกระดับรายได้ต่อหัวคนชุมชนสูงขึ้นในอนาคต 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สุวินันท์ ฤกษ์สง่า, อนุสรา ใบสะอาด, ส่วนสื่อสารและส่งเสริมการตลาด
โทร. 0 2612 6000 ต่อ 3405 อีเมล: suwinan.rergsanga@ega.or.th


ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ แบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านพื้นที่ให้บริการของหน่วยงานรัฐและพื้นที่สาธารณะ ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ด้วยการยืนยันตัวตนในการเข้าถึงบริการด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ทั้งนี้ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ มีระบบการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงบริการด้วยการยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ
ตรวจสอบ แจ้ง สมัคร ดูข้อมูล จองคิว 
เมนูบริการ 
ตรวจสอบข้อมูล 
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา (การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย)
ข้อมูลนัดหมาย (โรงพยาบาลรามาธิบดี) 
ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ)
บัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป (บริษัท ข้อมูลเครดิตบูโรแห่งชาติ) 
ประวัติการเบิกจ่ายอุปกรณ์ผู้พิการ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
ตรวจสอบการใช้บริการ App center (log)  (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์)
ระบบตรวจสอบข้อมูลสุขภาพบุคคล ในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
ระบบประวัติการฟื้นฟูคนพิการ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ระบบข้อมูลคนพิการ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
ติดตามผล
ติดตามเรื่องร้องเรียน (สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน) 
ตรวจสอบสิทธิ์ 
เงินสะสมกรณีชราภาพ (สำนักงานประกันสังคม) 
สิทธิ์การรับเบี้ยคนพิการ (กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)
สิทธิประกันสุขภาพ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
สิทธิประกันสังคม (สำนักงานประกันสังคม) 
ระบบตรวจสอบสิทธิ์ (โรงพยาบาลราชวิถี)
สมัคร
ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางสำหรับประชาชน (OpenID on Kiosk) : สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ดูข้อมูล
GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน 
เว็บไซต์ www.govchannel.go.th


สำหรับตัวอย่างการใช้บริการ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สิทธิประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคมว่าได้รักษาโรงพยาบาลใด หรือหากมีการย้ายโรงพยาบาลมีการ      อัปเดตข้อมูลแล้วหรือไม่ การตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ) ว่ามีจำนวนเท่าไรแล้ว เป็นต้น นอกจากนี้สามารถตรวจสอบการนัดหมายแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ด้วย
วิธีการใช้งาน
1. เสียบบัตรประชาชน เพื่อเริ่มต้นใช้งาน โดยเลือกเมนูหลัก ดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล สวัสดิการ สุขภาพ/สาธารณสุข การเงิน/การลงทุน คนพิการ และข้อมูล
2. กดเลือกเมนูที่ต้องการเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล กดดูรายละเอียด ระบบข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระบบตรวจสอบการใช้บริการ App Center เป็นต้น
3. หากต้องการข้อมูลการใช้บริการหน่วยงานภาครัฐ กดเลือกเมนู ข้อมูล เพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ www.GovChannel.go.th ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
4. กดเลือกเมนูหลัก และดึงบัตรประชาชนออกมาเพื่อสิ้นสุดการใช้บริการ 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (+66) 0 2612 6000 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ)

*ติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐสำหรับประชาชนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.GovChannel.go.th


โจ ลำน้ำปิง...รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 15:07:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG