เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ (Unithai | Shipping Services | Shipyard Engineering) ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4


    บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2560  "ระดับทอง" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  จากกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยยึดถือเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานขององค์กรที่พนักงานตลอดจนผู้บริหารทุกระดับปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเป้าหมายคือ อุบัติเหตุที่เป็นศูนย์ 

นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยไปสู่เยาวชน ผ่านโครงการ A School Safety ให้กับโรงเรียนที่อยู่รอบบริเวณสถานประกอบการ โดยเป้าหมายของโครงการนี้คือ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีวินัยในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม และสามารถเรียนรู้การประเมินความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลต่อความไม่ปลอดภัย ผลกระทบต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม  จากโครงการ A School Safety สามารถช่วยพัฒนาทักษะเยาวชนด้านกระบวนการคิดรวมถึงช่วยส่งเสริมทักษะในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเยาวชนในการดำเนินชีวิตและการทำงานในอนาคต 
โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 14:55:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG