เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559


      ที่  ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  นายธานี  รัตนานนท์  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  เป็นประธานการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน  ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญการจัดการศึกษาในทุกระดับที่เน้นกระบวนการการเตรียมความพร้อม เน้นเด็กเป็นสำคัญ ให้รู้จักคิด ทำ แก้ปัญหาเป็นตามวัย และ ตามศักยภาพ สามารถนำประสบการณ์จากการจัดกิจกรรม และ ทักษะความรู้ต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และ ศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป จึงได้จัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา เกิดความรักความผุกพันกับครูผู้สอน ให้ผู้ปกครองเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้การอบรมเป็นคนดี มีความรู้ มีจิตสาธารณะ เป็นสุข ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน และ เพื่อความรัก ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างผู้ปกครอง กับ โรงเรียนในการพัฒนานักเรียนให้ประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 11:08:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG