เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ - ข่าวชลบุรี


วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๔ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี ประธานสภาฯ บุญเรือน  มุ่งหามณี ประธานสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งการ

ประชุมสมัยสามัญในครั้งนี้ มีระเบียบวาระที่สำคัญคือ
- ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม มติที่ประชุม อนุมัติ
- ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายการโอนจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙(ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) มติที่ประชุม อนุมัติหนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 09:56:00. หมวดหมู่ . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG