เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เครือไทยออยล์ใส่ใจชุมชมรอบโรงกลั่น โดยมีศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชนเป็นศูนย์กลางการทำกิจกรรมร่วมกัน


ตลอดระยะเวลากว่า 55 ปี เครือไทยออยล์ มุ่งเน้นความสำคัญในการมีส่วนร่วมดูแลชุมชนรอบโรงกลั่นควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งทำความเข้าใจ ให้การสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้กับชุมชนรอบโรงกลั่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เปรียบเสมือนชุมชนและโรงกลั่นเป็นครอบครัวเดียวกัน 

โดยมีศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน เป็นศูนย์กลางการบูรณาการชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษาเรียนรู้ ด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น กิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นบนความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือไทยออยล์กับชุมชนรอบโรงกลั่น ในการช่วยกันคิด ช่วยกันพัฒนาเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างปัจจัยพื้นฐานในการเรียนรู้และสร้างกระบวนการคิด ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญที่ทำให้ชุมชนรอบโรงกลั่นมีศักยภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองอย่างแท้จริง

ในปี 2553 เครือไทยออยล์และชุมชนรอบโรงกลั่นได้ร่วมกันก่อตั้ง ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน โดยศูนย์สุขภาพฯ แห่งนี้ ประกอบด้วย หอพระ ซึ่งประดิษฐาน “พระพุทธรัตนมงคลสกลประชานาถมุนี” ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนากิจต่างๆ เช่น การสวดมนต์เย็นชำระใจ การหล่อเทียนพรรษา ช่วยให้เกิดความร่มเย็นทั้งทางกายและจิตใจ

คลินิกทันตกรรม เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันขั้นพื้นฐานให้กับเด็กนักเรียน 8 โรงเรียนรอบโรงกลั่น ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลแหลมฉบัง
ห้องสมุดมีชีวิต เป็นห้องสมุดซึ่ง เครือไทยออยล์ ร่วมกับ TK  PARK จัดทำโครงการยืมหนังสือหมุนเวียน รวมถึงสื่อเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการค้นหาความรู้ต่อยอดด้วยตนเอง
ลานอเนกประสงค์ หรือลานออกกำลังกาย และ พื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ จนถึงปัจจุบันนี้ มีผู้คนในชุมชนหลากหลายช่วงอายุ ทั้งเด็กเล็ก นักเรียน หรือผู้ใหญ่ มาใช้บริการศูนย์สุขภาพฯ รวมมากกว่า 150,000 คน

นอกจากนี้ เครือไทยออยล์ ยังได้ให้ความสำคัญจัดโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมน้อมเกล้าถวายราชินี และโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมน้อมเกล้าถวายองค์ราชัน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถและวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นประจำทุกปี ด้วยการทำความสะอาดพื้นที่ชายหาดบ้านอ่าวอุดมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลโดยปล่อยลูกปู จำนวน 9,999,999 ตัว เป็นประจำทุกปี


นางสุนันท์  เสียงดัง  ประธานชุมชนบ้านอ่าวอุดม เผยว่า  ชาวบ้านรอบโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์  เผยว่าตั้งแต่ทางโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ตั้งศูนย์การเรียนรู้ แห่งนี้ ขึ้นมาทำให้ชาวบ้านได้รับประโยชนอย่างมาก  ทั้งในเรื่องของสุขภาพ  สังคม และ การส่งเสริมอาชีพ  ปัจจุบันกลายเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ที่สามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นการดูแลกันและกัน  ระหว่าง โรงกลั่นกับชุมชน  รวมไปถึงเรื่องของ สิ่งแวดล้อม ที่ในปัจจุบันทางโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ได้ให้ความสำคัญกับประชาชนก่อน โดยมีการสอบถามความคิดเห็นชาวบ้านก่อน ที่จะทำมีการพัฒนาเพิ่ม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมาก  ทำให้ชาวบ้านอุ่นใจ และภูมิใจว่าพวกเราคือส่วนหนึ่งของโรงกลั่นฯ และเราจะเดินไปพร้อมๆกันประชาชนอยู่ได้ โรงกลั่นก็มีการพัฒนาและก้าวหน้าต่อไป 

โดยในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชนได้จัดกิจกรรม “กำจัดจุดอ่อน กำเนิดจุดแข็ง” ส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชน โดยหวังให้ผู้สูงอายุในชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตามหลัก 5 อ. ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ อดิเรก และอนามัย สำหรับโครงการดังกล่าว ได้เริ่มต้นตั้งแต่ เดือนกันยายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวชุมชนรอบเครือไทยออยล์มีเป้าหมายในการลดน้ำหนัก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีการสอนทำอุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพอย่างง่าย เรียกว่า “ลูกบีบ Keep ชีวิต” ซึ่งให้บีบมือเวลาว่าง ลูกบีบเป็นตัวช่วยสำคัญที่เหมาะกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือมีอาการเมื่อยล้า ช่วยในการกระตุ้นปลายประสาทบริเวณมือให้ตื่นตัว นอกจากนี้ยังสามารถบริหารสมองไปในตัว ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคอัลไชเมอร์ได้เป็นอย่างดีโจ ลำน้ำปิง / รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 23:42:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG