เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เปิดบ้านพบสื่อมวลชน ประจำ ปี 2559 ณ สำนักงาน จ.ระยอง


วันที่ 21 ธันวาคม 2559  ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  ให้การต้อนรับสื่อมวลชนระยองอย่างอบอุ่นในกิจกรรม "PTTGC เปิดบ้านพบสื่อมวลชนระยอง    ประจำ   ปี 2559"   ณ สำนักงานระยอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีรวมถึงการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย กระบวนการผลิต และนวัตกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และกระชับความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน

คุณวราวรรณ  ทิพพาวนิช  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการกิจการองค์กร  กล่าวว่า "หน่วยงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรมีภารกิจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านสื่อมวลชนทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการสื่อสารได้หากขาดสื่อมวลชนให้ความร่วมมือและคำแนะนำดีๆ  กับทีมงานเสมอมา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนที่ดีจากสื่อมวลชนมาอย่างยาวนานหากมองย้อนไปในอดีตเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด โรงโอเลฟินส์ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด และกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลุ่มที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2535  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ต่อ PTTGC จวบจนทุกวันนี้ โดยพระองค์ท่านได้ทรงปลูกต้นประดู่แดงไว้เป็นที่ระลึกด้วย"

ปัจจุบัน PTTGC ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเคมีและการกลั่นแบบครบวงจร บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีสนองตอบความต้องการของลูกค้า  โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่ามีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสควบคู่กับการดูแลสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนดังจะเห็นได้จากกิจกรรม CSR ที่บริษัทฯ ตั้งใจสร้างสรรค์ให้มีความครอบคลุมทุกมิติเพื่อดูแลและพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมให้มีการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอาทิ  โครงการซั้งเชือกซั้งกอเป็นต้น เป็นต้น บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งโครงการต่างๆ จะสำเร็จลุล่วงเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ด้วยแรงสนับสนุนที่ดีจากสื่อมวลชนตลอดไปโจ  ลำน้ำปิง / รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 00:26:00. หมวดหมู่ , , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG