เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

การซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี รพ.สมิติเวช ศรีราชา ประจำปี 2559


โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จัดการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี ประจำปี 2559 แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และภาคปฏิบัติเรื่องการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี โดยได้รับความสนับสนุนจาก อำเภอศรีราชา, เทศบาลเมืองศรีราชา, สถานีตำรวจภูธรศรีราชา, กู้ภัยสว่างประทีปธรรมสถาน ศรีราชา, กู้ภัยพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา และสื่อมวลชนทุกท่าน  

การซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี ประจำปี 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดลดอัตราการเสียชีวิต, ปฏิบัติงานอย่างมีระบบแบบแผน เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือและประสานงานจากหน่วยงานในพื้นที่ในกรณีให้ความรู้และขอความช่วยเหลือด้านการรองรับอุบัติเหตุหมู่ ผู้รับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับสถานการณ์จริงได้ 
โดยการซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ ได้จำลองสถานการณ์รถเก๋ง (มีผู้โดยสาร 5 คนรวมคนขับ) ชนกับรถมอเตอร์ไซด์ซ้อน 3 รถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำบริเวณถนนเรียบสวนสุขภาพเกาะลอย  เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย และผู้บาดเจ็บหญิง-ชาย รวม 7 ราย แพทย์เจ้าหน้าที่ทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที และในส่วนของการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี จำลองสถานการณ์  มีผู้ป่วย 2 ราย ถูกสารเคมี Aluminium Phosphide กระเด็นโดนร่างกายและระเหิดกลายเป็นแก๊สสูดดมเข้าไป ขณะปฏิบัติหน้าที่ซ่อมเครี่องรมข้าวโพดอยู่ภายในโรงงานทำข้าวโพดอาหารสัตว์ ในนิคมอุตสาหรรมแห่งหนึ่งและได้นำส่งโรงพยาบาล


สาเหตุที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ต้องมีการจัดการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี เนื่องจาก “ด้วยพื้นที่ตั้งของอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ณ ปัจจุบันแวดล้อมด้วยความเจริญทางด้านสิ่งปลุกสร้าง การจราจรและการสัญจรที่คับคั่ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว และตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคอุตสาหกรรม การพบเหตุจากอุบัติภัยหมู่และผู้ป่วยสัมผัสสารเคมีจึงเป็นเหตุที่เกิดได้บ่อยครั้ง ดังนั้นการดูแลรักษาผู้ป่วยกรณีดังกล่าวจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ การซ้อมแผนทั้งสองกรณีของโรงพยบาลสมิติเวช ศรีราชา จึงถือเป็นการสร้างความพร้อมของบุคลากรของโรงพยาบาลและองค์กรประสานการส่งต่อผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง เพราะถ้าทุกส่วนมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพหากพบกับสถานการณ์จริง ก็จะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ประสบเหตุให้ผ่านวิกฤตไปได้”

ในส่วนด้านความพร้อมของการดูแลภาวะฉุกเฉินกรณีอุบัติภัยหมู่กรณีอุบัติภัยหมู่อยู่ในความดูแลโดยตรงของบุคลากรทางการแพทย์ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และความร่วมมือจากแพทย์สหสาขาในโรงพยาบาล จึงจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมอยู่เสมอเพื่อรองรับอุบัติเหตุหมู่ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งการซ้อมแผนที่ดีต้องมีองค์ประกอบสมบูรณ์การจำลองสถานการณ์ที่เสมือนจริงสามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุหมู่ให้ดียิ่งขึ้นได้ ในส่วนการให้บริการของศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.สมิติเวช ศรีราชา สามารถรองรับกรณีฉุกเฉินและอุบัติเหตุได้ทุกสถานการณ์ รองรับอุบัติภัยหมู่และภัยพิบัติต่างๆ โดยสมิติเวชมีทีมแพทย์ฉุกเฉิน และทีมพยาบาลที่มากประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครันได้มาตรฐานระดับสากล JCI อีกทั้งเรายังมีความเข็มแข็งในด้านการประสานกับองค์กรเครือข่ายที่มีการดูแลรับส่งผู้ป่วยและมีความรู้เกี่ยวกับช่วยชีวิต ทำให้การช่วยเหลือผู้ป่วยจึงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ในด้านของความพร้อมของศูนย์อาชีวเวชศาตร์ ด้านดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี และดูแลผู้ด้านอาชีวอนามัย กล่าวว่า “ในปัจจุบันสารเคมีหลายชนิดได้ถูกนำมาใช้ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ตลอดจนในชีวิตประจำวันทั่วไป สารเคมีแต่ละชนิดมีพิษแตกต่างกัน หากได้รับสัมผัสมากเกินไป สามารถทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย จนอาจถึงแก่ชีวิตได้ การดูแลผู้ป่วยที่สัมผัสสารเคมีทั้งจากกรณีอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล และจากการทำงานกับสารเคมี  จึงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพิษภัยของสารเคมีต่างๆ เป็นอย่างดี ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ.สมิติเวช ศรีราชา มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่สัมผัสสารเคมีอันตรายเหล่านี้ โดยทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ผู้มีประสบการณ์ ทีมพยาบาล ยาต้านพิษ และเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วยทำให้เรามีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารเคมีต่างๆ สามารถดูแลให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัย ได้อย่างมืออาชีพ

 สุดท้ายนี้ ทางโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ขอแสดงความขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน และการประชาสัมพันธ์การซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี ประจำปี 2559(จากซ้ายไปขวา)
นายแพทย์ชัยอนันต์   ยุวพัฒนวงศ์
แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

รศ.นพ.อัษฎา   ตียพันธ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

แพทย์หญิงศิริพร   บำบัด
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นายแพทย์สมภพ   ทับทิมทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

โจ ลำน้ำปิง : รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 08:33:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG