เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชาวชุมชนบางพระ ทั้ง 10 ชุมชน นำเสนอแผนพัฒนาชุมชนในรูปแบบ ทั้งพึงพาตนเอง และพึงพาเทศบาล เข้าแผนพัฒนา 4 ปี 2560 – 2564 โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง


 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ พร้อมคณะผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนราชการ ตั้งโต๊ะ รับฟัง ปัญหา ความคิดเห็น ความต้อง และแผนพัฒนาชุมชน ทั้ง 10 ชุมชน จากตัวแทนชุมชน ที่มาเข้าร่วม กันวางแผนร่าง พัฒนาชุมชน 4 ปี 2560-2564 และ แผนพัฒนาชุมชน 3 ปี  2560-2562 เพื่อการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแก้ไข งบประมาณ ให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละชุมชน อย่างตรงจุด ยังถือเป็นการพบปะพูดคุย รับฟังข้อคิด จากชุมชน ในครั้งนี้ ได้ยึดหลักแนวทางพัฒนาท้องถิ่น 6 ด้านประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริม และ พัฒนาชุมชน บุคลากร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาปรับปรุงให้ชุมชนกลายเป็นแหล่ง ท่องเที่ยว ศึกษาประวัติ วัฒนธรรม อาทิ การเปลี่ยนคลองห้วยสุครีบเป็นตลาดน้ำอาหารทะเล  การพานักท่องเที่ยวไปเกาะสีชังด้วยเรือสำเภา การสร้าง สินค้าโอท๊อป ชุมชน โดยเฉพาะ หนังสติ๊ก และน้ำพริก ด้านสังคม พัฒนาให้เป็นเมืองที่ปลอดยาเสพติด เหตุอาชญากรรม สร้างความสงบเรียบร้อย ยกระดับชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส  ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองสีเขียว ลดปริมาณขยะ เพิ่มการปลูกต้นไม้ และ วิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ด้านการเมือง สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงาน โครงการต่างๆ ได้ สร้างศูนย์ชุมชน สนามกีฬา สวนสุขภาพ  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นเมืองที่น่าอยู่ สุขกาย สบายใจ ปรับปรุงขนส่งมวลชน และ ป้ายรถประจำทาง การจราจร และ ด้านต่างประเทศ การก้าวสู่ความเป็นสากล ต้อนรับนักท่องเที่ยวในยุคประชาชคอาเซียนได้
หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 20:03:00. หมวดหมู่ . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG