เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น


     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา จังหวัดชลบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมชมการถ่ายทอดสดผ่านช่อง NBT โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ปาฐกถาพิเศษ ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

     พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุข ถึงการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มอำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) นับเป็นกลไกใหม่ ในแต่ละทุกกระทรวง มีหน้าที่ประสานงาน เร่งรัด กำกับและติดตาม ให้รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวง ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้วย โดยต้องทำงานประสานสอดคล้องกับ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) – คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) – คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลนี้ ถือว่าการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็น “วาระแห่งชาติ” การดำเนินการทุกอย่าง ต้องมิใช่เป็นเพียงแนวนโนบาย หรือเป็นแผนในกระดาษ แต่ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม ในทุกระดับ และมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก 3 ปีที่ผ่านมา (2556 – 2558) ปัญหาการทุจริต พบความเสียหายในหน่วยงานรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากกว่า 200 เรื่อง คิดมูลค่าความเสียหายกว่า 5 แสนล้านบาท วันนี้รัฐบาลนี้ทำให้สถานการณ์การทุจริตลดลงอย่างชัดเจนตามผลสำรวจของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index : CPI) เกือบ 180 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2556 – 2558 ซึ่งอันดับของประเทศไทยดีขึ้นทุกๆ ปี อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 ก่อนที่รัฐบาลนี้ และ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 102 ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 76 ซึ่งดีขึ้น” เกือบ 30 อันดับ


      สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติเป็นโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนตามโครงการ “มหาดไทย ใสสะอาด” มีการดำเนินงานใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ ดำเนินการติดตามโครงการที่มีงบประมาณสูงและทุกส่วนราชการมีระบบควบคุมภายใน การป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น และการสนับสนุนในมีส่วนราชการใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด

      สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยคามร่วมมือในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระหว่าง จังหวัดชลบุรี หอการค้าจังหวัดชลบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี คณะธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี ประธานเครือข่าย ป.ป.ช ภาคประชาสังคม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และประสานความร่วมมือในการร่วมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลปละแนวทางการดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติฯ นโยบายของรัฐบาล และแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสังเกตการณ์ การตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อส่งเสริมการปลุกจิตสำนึกของบุคลากรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้ตระหนักถึงคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเที่ยงตรงต่อไป

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 19:40:00. หมวดหมู่ . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG