เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชลบุรี - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ม.เกษตรฯ ศรีราชา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครบรอบปีที่ 24

   เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  ณ อาคาร 23 ปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครบรอบปีที่ 24 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค  รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา  เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และรองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  กล่าวรายงาน พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนคณะด้วยดีตลอดมา 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ธนบุรี เอ็นเนอร์ยี่ สตอเรจ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาให้กับนิสิต  การฝึกอบรมให้กับบุคคลภายนอก การวิจัย และการบริการวิชาการ


การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  โดยมี นายสรรเพชญ ตั้งเสาวภาคย์  รองประธาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  เชื้อเพ็ง  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยทางบริษัทฯ ได้บริจาครถยนต์นิสสัน ลีฟ  รถยนต์พลังงานไฟฟ้า เจนเนอเรชั่นแรก จำนวน 1 คัน ให้กับทางคณะฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาระบบยานยนต์ไฟฟ้า และรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้เป็นต้นแบบในการวิจัยและพัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับคณาจารย์ นิสิตปริญญาโท-เอก การฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้กับนิสิตและผู้สนใจทั่วไป


การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท ธนบุรี เอ็นเนอร์ยี่ สตอเรจ  แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดยมี นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ กรรมการบริหาร บริษัท ธนบุรี เอ็นเนอร์ยี่ สตอเรจ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การรับนิสิตเข้าฝึกงานและสหกิจศึกษา สนับสนุนงานวิจัยร่วมกันของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับคณาจารย์และนิสิต


การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดยมี Mr. Axel Bense, CEO บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย  รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ การฝึกอบรม การรับนิสิตเข้าฝึกงานและโครงการสหกิจศึกษา การทำงานวิจัยร่วมกันของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับคณาจารย์และนิสิตยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 17:15:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG