เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ร้อยเอ็ด - ประชุม "คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563"


       วันนี้ 7 มกราคม 2562 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย  คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์   กองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 1/2561 โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุมดังต่อไปนี้

      1. ที่ประชุมรับรองรายงานผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

     2. ที่ประชุมรับทราบ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากใายเลขาว่า ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 15 กันยายน 2562 เสนอความเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักพิจารณาและเสนอความเห็น ได้รายงานข้อเสนอความเห็นให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดที่ รอ 0023.4/19261 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

      3. ที่ประชุมรับทราบ เรื่องกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักสำหรับการประชุม จำนวน 4 ครั้งต่อปี

     4. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการหอพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เทศบาลตำบลปอภาร เทศบาลตำบลเกาะแก้ว เทศบาลตำบลท่าม่วง เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ และเทศบาลตำบลมะอึ โดยคณะกรรมการร่วมกันเสนอ เสนอแนะแนวทาง และแสดงความคิดเห็นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558


สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 11:55:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG