เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดประชุมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออก เชื้อเพลิงถ่านหิน


 เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม2562 นายภูมี ศรีสุวรรณรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน (Code of Practice; CoP) ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรีโดยมีนายภูมี ศรีสุวรรณรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกล่าวรายงาน และมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการถ่านหิน และสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 80 คน

 การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้“โครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในส่วนของการเผยแพร่และปรับปรุงประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน”ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจการที่ดีด้านเชื้อเพลิงถ่านหินที่เป็นมิตรต่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการประกอบกิจการเชื้อเพลิงถ่านหินในประเทศไทย
นายภูศรี ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงการจัดทำโครงการในครั้งนี้ว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัดดำเนินงานในส่วนของการเผยแพร่และปรับปรุงประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้าและส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหินโดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการยกระดับการประกอบกิจการเชื้อเพลิงถ่านหินของไทยให้ได้มาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการประกอบกิจการเชื้อเพลิงถ่านหินให้เป็นที่ยอมรับของสังคมอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2558-2577) ที่มีวิสัยทัศน์สู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยมีเนื้อหาเรื่องการดำเนินงานด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมตั้งแต่กิจกรรมการขนถ่าย กิจกรรมการขนส่ง กิจกรรมการกองเก็บ และกิจกรรมการแปรรูปเชื้อเพลิงถ่านหิน รวมทั้งกรณีที่มีการเลิกกิจการ และเนื้อหาด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของคนงานและประชาชนรอบสถานประกอบการ เพื่อการดำเนินกิจการด้านถ่านหินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับชุมชนโดยรอบ ยกระดับสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานสถานประกอบการเชื้อเพลิงถ่านหินที่ดี ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสถานประกอบการและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศไทยต่อไป

 นายอิศรา สุขจำเริญศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อเพลิงถ่านหิน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัดผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพที่นำเข้าและส่งออกผ่านประเทศไทย และรับผิดชอบเป็นผู้จัดการโครงการการจัดทำประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้าและส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน กล่าวถึงแนวทางในการนำเข้าและส่งออกฐานหินในประเทศไทย ภายใต้ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้าและส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหินโดยเส้นทางการนำเข้าถ่านหินในประเทศไทยมี 4 เส้นทางหลักได้แก่ 
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ท่าเรืออุตสาหรรม จังหวัดระยอง เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ และท่าเรือในอำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง ในส่วนของเส้นทางส่งออกถ่านหินในประเทศไทย มี 3 เส้นทาง ได้แก่ ท่าเรืออำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี สำหรับขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกฐานหินมี 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การขนถ่ายเชื้อเพลิงถ่านหิน การขนส่งเชื้อเพลิงถ่านหิน การกองเก็บเชื้อเพลิงถ่านหินและการแปรรูปเชื้อเพลิงถ่านหิน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับถ่านหิน ดังนี้ ผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออก ผู้ประกอบการท่าเรือ ผู้ประกอบการขนส่งเชื้อเพลิงถ่านหินทั้งทางบกและทางน้ำ โรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า รวมถึงผู้ประกอบการอื่นๆที่ใช้ประโยชน์จากถ่านหิน ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้าและส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหินจะทำให้สถานประกอบการดำเนินกิจการด้านถ่านหินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อชุมชนโดยรอบ ยกระดับสถานประกอบการและส่งเสริมสถานประกอบการด้านถ่านหินให้ได้มาตรฐานระดับสากลหนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 23:01:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG