เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

กอ.รมน. จัดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาและพัฒนาป้องกันตนเอง ประจำปี 2562


       วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง อำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาและพัฒนาป้องกันตนเอง รุ่น1 ณ เทศบาลตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ คณะผู้ตรวจนำโดยพันเอกกิตติพัฒน์ กาลปักษ์ รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1 หัวหน้าคณะตรวจติดตามการฝึก ลงพื้นที่ตรวจติดตามการฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ในครั้งนี้ด้วย

         กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ได้จัดอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง รุ่น 1 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน อพป. ให้มีจิตสำนึกด้านความมั่นคงและให้ความร่วมมือในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีความรักในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง เห็นประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพื่อผลักดันและจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและป้องกันตนเองในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ เพื่อจัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชนในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน และเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน อพป. มีความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ

          สำหรับการดำเนินงานของหมู่บ้าน อพป. มีหลักที่สำคัญ 3 งาน ได้แก่ งานพัฒนาบริการ (พบก.) งานพัฒนาบริหารหมู่บ้าน อพป. (พบม.) และงานรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (รปภ.) ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 9 วัน ระหว่างวันที่ 7 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านสำนักตะแบก หมู่8 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 45 คน ได้รับการฝึกเบื้องต้นเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ การยิงปืนด้วยกระสุนจริง การตั้งจุดตรวจ การวางแผนชุมชน และการฝึกป้องกันบรรเทาสารภัยในหมู่บ้าน การพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

     นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง อำเภอบางละมุง กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง หรือที่เรียกชื่อย่อว่า หมู่บ้าน อพป. นี้ ถือเป็นโครงการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อชุมชน ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจะเป็นกำลังสำคัญของชุมชน ในการพัฒนา ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้นำชุมชน ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันปัญหาที่สำคัญๆ ของชุมชนได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหามลพิษ และปัญหาความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนต้องใช้ความร่วมมือ ร่วมใจของคนในชุมชนช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไป


      ด้านพันเอกกิตติพัฒน์ กาลปักษ์ รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1 กล่าวว่า ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการโครงการฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอบางละมุง ณ บ้านสำนักตะแบก หมู่8 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยดำเนินการฝีกอบรม ตามหลักสูตรที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค1 กำหนดการฝึกอบรบ 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านภาคทฤษฏี เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับการฝีกอบรม ได้รับความรู้ต่างๆทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการปกคอรง ด้านประวัติความเป็นมาของโครงการ ปลูกจิตสำนึกในการ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินการด้านการข่าว และการแจ้งข่าว ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  ส่วนด้านภาคปฏิบัติในสนาม เป็นการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ท่าอาวุธ และการใช้อาวุธ ให้อย่างถูกต้องปลอดภัย และยังสามารถต่อต้านกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ได้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้อีกด้วย  ปริญญา/ข่าว/ภาพ
หนังสือพิมพ์รวมพลัง ศูนย์ข่าวชลบุรี/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 16:39:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG