เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

รองนายกฯ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ตรวจเยี่ยม Gisda ศรีราชา จ.ชลบุรี (มีคลิป) - นสพ.รวมพลัง ศูนย์ข่าวชลบุรี


        เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ได้เข้าตรวจเยี่ยมภารกิจการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศของประเทศ เพื่อรองรับการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากร และการสร้างอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคตของประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า


จากนโยบาย ‘ประเทศไทย 4.0’ การขับเคลื่อนเศรฐกิจด้วยนวัตกรรม สู่การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) โดยมีพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย และถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ หรือ Aerospace ซึ่งทางรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน ให้กับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้เพียงพอที่จะขยายตัวได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีความสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้อีกครั้งหนึ่ง โดยมี อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 10  อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศ อีกทั้งส่งเสริมและผลักดันให้มีการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความพร้อมในการรองรับการเติบโตของเศรฐกิจ ทางด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศไทย ในระยะ 10 ปีข้างหน้า


ทั้งนี้ Gistda เป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ ที่เหมาะสมสำหรับการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปีที่ผ่านมา จิสด้าได้ทำการพัฒนาระบบปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมที่พัฒนาโดยวิศวกร สทอภ. เช่น ระบบควบคุมดาวเทียม (VOSSCA) ระบบวิเคราะห์วงโคจร (EMERALD) ระบบผลิตภาพ (SIPPO) ระบบจานส่งสัญญาณดาวเทียม (WATER) อีกทั้งได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการ GALAXI ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการด้านวัสดุและโครงสร้างการบินและอวกาศเพื่อส่งเสริมภารกิจนวัตกรรมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศด้านการผลิตและซ่อมบำรุงอากาศยาน ห้องปฏิบัติการ SOAR ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการวางแผนเส้นทางการบินที่เติบโตอย่างมากในปัจจุบันและวางแผนระบบถ่ายภาพของดาวเทียมไทยโชต และ Space Insprium พิพิธภัณฑ์อวกาศแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

อีกที่ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน ของระบบนำทางด้วยดาวเทียมร่วมกับผู้ประการจากประเทศญี่ปุ่น การผลักดันผู้ประกอบการ Startup และเพิ่มมาตรฐาน ของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการไทย และต่างชาติ  การจัดตั้งหลักสูตร Master program ร่วมกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (academic exchanges) ซึ่งทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศให้เป็นศูนย์ปฏิบัติงานหลักของจิสด้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการพัฒนาธุรกิจบนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ถือเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระดับภูมิภาค และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และระบบนวัตกรรมของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ โดยภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศนี้จะมีพื้นที่ให้หน่วยงานภาคเอกชนเข้าทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พร้อมกับให้บริการอันเป็นการสนับสนุนการวิจัยให้บังเกิดผลเชิงพาณิชย์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอีกด้วย


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 12:40:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG