เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ทน.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรกองสวัสดิการสังคม


ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบังทั้ง ๔ เขต ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองทอง สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจากรองนายกฯ สันติ  ศิริตันหยง  รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน องค์กร และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ให้มีทักษะความรู้และเกิดความชำนาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณนิเวศน์  กันไทยราษฎร์ ผู้ออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากร และทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ และจะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน
ปชส.ทน.แหลมฉบัง/ภาพข่าว

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 12:57:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG