เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ประชุมคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐


ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม โดยมี นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง อดีตนายกบุญเลิศ น้อมศิลป์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชนทั้ง ๒๓ ชุมชน และที่ปรึกษาชุมชน เข้าร่วมในการประชุม ทั้งนี้ มีการแนะนำนายอำเภอศรีราชาคนใหม่ในที่ประชุม ได้แก่ ท่านนิติ วิวัฒน์วานิช ซึ่งได้มาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำหรับประชุมคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชนฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรับทราบปัญหาหรืออุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะของชุมชน รวมถึงผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนทั้ง ๒๓ ชุมชน ซึ่งชุมชนได้ขอให้เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการและเทศบาลได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 

๑. ด้านสาธารณูปโภค อาทิ การติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ วางท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมถนน 
๒. ด้านป้องกันปัญหาน้ำท่วม อาทิ ลอกท่อระบายน้ำ ลอกลำคลอง 
๓. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาทิ ขอให้ติดตั้งกล้องวงจรปิด จัดระเบียบการจราจร การจอดรถ ตีเส้นห้ามจอดรถ กำจัดสุนัขจรจัด 
๔. ด้านความสะอาดของพื้นที่ อาทิ ขอถังขยะ เก็บขยะ ตัดต้นไม้ ล้างถนน เก็บป้ายโฆษณา
โจ ลำน้ำปิง...รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 08:30:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG