เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560


      วันที่ 24 กรกฎาคม 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2560 ณ หอประชุมมังคลอุบล อาคารสรรพวิชญ์บริการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย  คำตื้อ  รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษา  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ จัดให้นักศึกษาได้พบกับคณะผู้บริหาร พร้อมแนะนำสิ่งควรปฏิบัติเมื่ออยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย อาทิ ดร.จิรายุ  อัครวิบูลย์กิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กล่าวแนะนำข้อมูลและให้ความรู้ด้านงานทะเบียน  การลงทะเบียน การเพิกถอนรายวิชา และการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  รักเกียรติวินัย  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กล่าวแนะนำข้อมูลด้านบริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การใช้ระบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา เช่น  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   ฐานข้อมูลออนไลน์  สมาคมศิษย์เก่า และ ระบบอีเมล์นักศึกษา  นายธำรงค์   เจียมทองอรุณ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวถึงงานกิจการนักศึกษา งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร  งานกิจกรรมนักศึกษาและหอพักของมหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และจัดให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ 4 คณะ 1 สถาบัน   แบ่งฐานกิจกรรม ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 10 ฐาน จากทีมวิทยากรจากศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ศอรฝ.) กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12  ฐานการเรียนรู้ 10 ฐาน ดังนี้

1. ฐานมีบุคลิกภาพที่ดี มีภาวะผู้นำ และมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีวินับและความรับผิดชอบ
2.ฐานมีทักษะทางการสื่อสาร  การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ฐานมีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแข่งขัน และความเป็นสากลทางวิชาการ
4. ฐานยาเสพติดภัยพิบัติร้ายทำลายชีวิต
5. ฐานระวังเป็นเหยื่อยาเสพติด
6. ฐานครอบครัวเกราะป้องกันยาเสพติด
7. ฐานเฝ้าระวังชุมชนเพื่อรอดพ้นภัยใกล้ตัว
8. ฐานผู้ผิดพลาดต้องการโอกาสและกำลังใจ
9. ฐานติดยารักษาได้
10. ฐานเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังยาเสพติดโจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 19:51:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG