เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดโครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ


  ด้วยนายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มุ่งเน้นการรักษาความสะอาดของสถานประกอบการในการจำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานถูกหลักสุขาภิบาล จึงให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ ๑ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกฯ ธานี  เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ให้ทราบถึงมาตรฐานสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะที่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยจากสถานประกอบการ ร้านค้าร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ได้มาตรฐานท้องถิ่นหรือกรมอนามัย รวมทั้งการรณรงค์การใช้บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะใส่อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างเขตปลอดโฟมบรรจุอาหาร (Say No to Foam) ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีอีกด้วย 

นอกจากนี้ยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารระหว่างเทศบาลนครแหลมฉบัง กับ ผู้ประกอบการโต้รุ่งอ่าวอุดม โดยได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 11:00:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG