เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ร.ร.ศรีมหาราชา จัดงานวันวิชาการ ประดู่แดงแย้มบาน วิชาการบ้านศรี ครั้งที่ 8 “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อการมีงานทำของเด็กไทยในอาเซียน”


     โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  ได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ ประดู่แดงแย้มบาน วิชาการบ้านศรี ครั้งที่ 8 “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อการมีงานทำของเด็กไทยในอาเซียน” 

      ที่  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  นายจิระ จักกะพาก  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ ประดู่แดงแย้มบาน วิชาการบ้านศรี ครั้งที่ 8 “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อการมีงานทำของเด็กไทยในอาเซียน” ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางทักษะ สุนทรียภาพด้านต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ จากการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การแสดงความสามารถต่อสาธารณชน  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขมีทักษะชีวิต  รู้จักแก้ปัญหา รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น มีวินัยในตนเอง และ เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย และ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรม นิทรรศการ อาทิ นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวด การแสดงความสามรถของนักเรียน  โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 16:41:00. หมวดหมู่ . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG