เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

สำนักการคลังและกองสวัสดิการสังคม อบรมวิธีการประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (Broadband)


  ท่านรองปลัดสุรีนาฎ ชุมแวงวาปี นำทีม สำนักการคลังและกองสวัสดิการสังคม อบรมวิธีการประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง และเพิ่มความเข้าใจรูปแบบและเทคนิคการจัดทำตัวชี้วัดระดับส่วนราชการหรือระดับบุคคล โดยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 13:59:00. หมวดหมู่ . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG