เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ศาลยุติธรรม จัดงานวันรพี ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระององค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์


    วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นายอำนาจ พวงชมพู อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 เป็นประธานพิธีเนื่องโอกาสวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระององค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศาลจังหวัดชลบุรี


      พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นพระโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และเจ้าจอมมารดาตลับ ประสูติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2417 และได้สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พุทธศักราช 2463 ขณะที่มีพระชันษาได้ 47 พรรษา นับถึงปัจจุบัน ได้ล่วงพ้นไปแล้ว 96 ปี ซึ่งบรรดานักนิติศาสตร์ ทั้งมวลได้เทิดทูนพระองค์ว่าเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และได้ร่วมกันกำหนดวันนี้ว่าเป็น วันรพี


      นายอำนวย พวงชมพู อธิบดีผู้พิพากษาภาค2  เปิดเผยว่า วันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เพื่อเป็นการระลึกถึงพระเกียรติคุณและเป็นการเผยแพร่กระเกียรติคุณของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์ไห้แก่วงการกฎหมายไทย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างการอำนวยความยุติธรรมให้มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และให้ประชาชนเข้าถึงศาลยุติธรรมได้โดยง่าย สร้างต้นแบบที่ดีตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมให้รำลึกถึงคุณค่าของบรรพตุลาการ และยุทธศาสตร์ที่ 3 กระชับความร่วมมือทางการศาลการยุติธรรม รวมถึงความร่วมมือทางวิชกาการในระดับประเทศด้วยการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ หน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย สำนักงานยุติธรรมประจำภาค2 ศาลแรงงานภาค2 ศาลจังหวัดชลบุรี ศาลแขวงชลบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานยุติธรรมในจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย อัยการ ตำรวจ ราชทัณฑ์ สำนักงานคุมประพฤติ สำนักงานบังคับคดี และทนายความ เป็นต้น

     หน่วยงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมวันรพี 59 ขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของ พระองค์เจ้ารพีพัฒนาศักดิ์ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างกัน และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชลบุรี
ปริญญา/ข่าว/ภาพ

โจ  ลำน้ำปิง ศูนย์ข่าวชลบุรี รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 17:05:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG