เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ


     วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นางสาวฐิติรัตน์ ศรีธีระวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

      ตามที่ประเทศไทยกำหนดให้ทุกวันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ ดังนั้นเนื่องจากในวันที่ 20 กันยายน เป็นวันสำคัญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติเป็นประจำทุกปี  


      สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี จัดงานเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559 ในวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง คิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมการพัฒนาภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสินติ” เพื่อให้เยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนและทุกภาคส่วนของสังคม ได้ตระหนักในความสำคัญของเยาวชน โดยการยกย่องเชิดชู ให้การสนับสนุนร่วมจัดกิจรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชลบุรีต่อไป


      สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และรางวัลสภาเด็กและเยาวชนดีเด่น ระดับอำเภอและระดับตำบล นอกจากนี้ภายในงานได้จัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชนระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล และภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชน ทุกระดับ จำนวน 500 คน


ปริญญา/ข่าว/ภาพ

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 12:34:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG