เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีฯ เชิญ พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ


     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" กิจกรรม "อบรมกลุ่มเป้าหมายนักศึกษามหาวิทยาลัย" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคี และเสริมสร้างจิตสำนึกของคนในชาติ ให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อันจะนำไปสู่สังคมที่มีความรัก ความเข้าใจ เอื้ออารีต่อกัน สร้างความเป็นปึกแผ่นในชาติโดยรวมอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกชั้นปี จำนวน 1,700 คน และผู้สนใจ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ พันเอก นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้


ต้อย รอบรั้วภูธร ศูนย์ข่าวนครสวรรค์/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 17:43:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG