เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ดร.ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศ “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2562

  
    จากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันสตรีไทย” ทำให้คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันสตรีไทย ขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สตรีทั้งปวงได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท หน้าที่และคุณค่าของตนเอง  พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี 2562 นอกจากจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จฯเปิดงานแล้ว หนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญก็คือการพระราชทานรางวัล “สตรีไทยดีเด่น ”ประจำปี 2562 และ “เยาวสตรีไทยดีเด่น”ประจำปี 2562

และ ดร.ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา คือตัวแทนจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับการคัดสรรให้เข้ารับพระราชทานรางวัล หลังที่ผ่านมาได้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจในการทำงานเพื่อชุมชน สังคม ศาสนาและประเทศชาติ จนได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ รางวัลคนดีศรีเมืองชล  สาขาสงเคราะห์ประชาชนและชุมชน ,รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา 

รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ทำต่อประเทศชาติ สังคม และพุทธศาสนา จากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย , รางวัล Be All to All ศิษย์คอนแวนต์ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ,รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จ.ชลบุรี, รางวัลบุคคลต้นแบบด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน จ.ชลบุรี ฯลฯ  


ดร.ไข่มุก บอกว่าบทบาทของสตรีไทยในความหมายของรางวัลฯ มี 4 ประการคือ  1.สตรีไทยพึงทำหน้าที่ของ “แม่”ให้สมบูรณ์ ,2.พึงทำหน้าที่ของ “แม่บ้าน”ให้สมบูรณ์ 3.รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และ 4.พึงฝึกฝนพัฒนาตนเองตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน” 

ขณะที่บรรยากาศในวันเข้ารับพระราชทานรางวัล ดร.ไข่มุก  บอกว่านอกจากจะประทับใจกับการเตรียมงานที่ดีมากของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ทั้งเรื่องคำแนะนำในการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสี ชุดและสิ่งที่จะต้องทำเนื่องจากเป็นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจแรกของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินีแล้ว สตรีที่เข้ารับรางวัลยังได้เฝ้ารับเสด็จฯ และรับพระราชทานรางวัลจากพระหัตถ์ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นสำหรับทุกคน 

สำหรับบทบาทการทำงานในฐานะสตรีดีเด่น ประจำปี 2562 นับจากนี้ นอกจากจะต้องทำกิจกรรมร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในวันสำคัญต่างๆ แล้ว งานในบทบาทของการเป็นอาจารย์ถวายความรู้ให้กับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย และการเป็นอาจารย์สอนหนังสือให้กับนิสิตของมหาวิทยาบูรพาและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ก็เป็นไปเช่นเดิม  


 ขณะที่เป้าหมายการทำงานนับจากนี้ ดร.ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา บอกว่าจะยังคงดำเนินชีวิตตามคติพจน์ “เราจะมีความสุขอย่างแท้จริง เมื่อทำให้ผู้อื่นมีความสุข ” เพราะในชีวิตจริงทุกชีวิตในสังคมล้วนสัมพันธ์กัน ดังนั้นสังคมจะสุขได้ ทุกคนจะต้องยิ้ม  

“โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว วันที่เราเป็นเด็กล้วนเต็มได้ด้วยสิ่งเร้าและสิ่งปรุงแต่งมากมาย เราจึงต้องมีแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจคือมีพาวเวอร์แบงก์ในการเติมพลังในจิตวิญญาณซึ่งทุกท่านก็มีแตกต่างกันไป อย่างพี่มุก เราใช้วิธีปฏิบัติธรรมเพื่อทำจิตใจให้บริสุทธิ์ โดยจะไปกับคุณแม่ ซึ่งก็ได้ประโยชน์ 2 ด้านคือ 1.ได้อยู่กับแม่ และ 2 .ได้ทำจิตใจที่วุ่นวายจากการพบเจอผู้คนมากมายให้ผ่องใส สะอาดขึ้นและมีพลังในการทำงานต่อไป” ดร.ไข่มุก กล่าวหนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 21:57:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG