เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ รับรางวัล CSR Award ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8


     เมื่อเร็วๆนี้ ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ รับรางวัลสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่แปด จากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

นายอรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กล่าวว่า “นอกเหนือจากการให้บริการทีมีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าชั้นนำทั้งในและต่างประเทศแล้ว ยูนิไทยชิปยาร์ดฯยังให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิผลสูงสุดต่อทั้งห่วงโซคุณค่าและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยเน้นการสร้างความสมดุลที่ครอบคลุมมิติทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ดังพันธกิจขององค์กร “มุ่งมั่นพัฒนาความเจริญทางด้านชุมชนและสังคม ควบคู่ไปกับความเจริญทางธุรกิจอย่างยั่งยืน”

ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะเยาวชนผ่านโครงการต่างๆ  อาทิ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะชีวิตให้แก่เยาวชน ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว และเพื่อก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จในการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และช่างเชื่อมโลหะ และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกของเยาวชนในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม และยังร่วมกับชุมชนในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างฯ และการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียน ที่ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  

รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น เช่น โครงการฟื้นฟูป่าชายเลน สนับสนุนธุรกิจของชุมชนโดยการส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  นอกจากนี้ยังให้การส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นโดยให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

สำหรับ CSR-DIW Continuous Award เป็นรางวัลสำหรับสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจำนวนกว่า 350 โรงงานทั่วประเทศที่ได้รับ CSR-DIW Continuous Award ซึ่งยูนิไทยชิปยาร์ดฯ เป็น 1 ในผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ 

งานมอบรางวัลจัดขึ้น ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี โดยมีนายอรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เข้ารับรางวัล ดังกล่าว

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน
อัจฉรา แตรรูปวิไล/ภาพข่าว

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 20:15:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG