เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ทน.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561


     ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล ในลักษณะ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกฯ ธานี  เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดทำแผนชุมชนอย่างถูกต้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันอีกด้วย การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณปรีชา  ภูมิกอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และทีมงานจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๒๐ คน

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน
ปชส.ทน.แหลมฉบัง/ภาพข่าว

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 20:59:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG