เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เทศบาลนครแหลมฉบัง ประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๕๙ - ข่าวชลบุรีล่าสุด รวมพลังทีวี


  ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง สำนักปลัดเทศบาลจัดการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี ประธานสภาฯ บุญเรือน มุ่งหามณี ประธานสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมสมัยสามัญในครั้งนี้มีระเบียบวาระที่สำคัญคือ

- ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มติที่ประชุม รับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ

- ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มติที่ประชุมอนุมัติ

- ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มติที่ประชุม อนุมัติ

- ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มติที่ประชุม อนุมัติ

- ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน มติที่ประชุม อนุมัติ

- ญัตติขอความเห็นชอบในการเช่าอสังหาริมทรัพย์และแบ่งพื้นที่ให้เช่าโดยไม่ต้องดำเนินการประมูล มติที่ประชุม เห็นชอบข่าวชลบุรี,ข่าวแหลมฉบัง,ข่าวศรีราชา

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 08:46:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG