เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เรือนจำชลบุรี จัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ”


     วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) รุ่นที่ 6 ณ โรงอบรมผู้ต้องขัง เขต 3 เรือนจำกลางชลบุรี


     กรมราชทัณฑ์ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2559 โดยมีผู้ต้องขังจำนวน 500 คนเข้าร่วมโครงการ ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ

     นายไพฑูรย์  อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี กล่าวว่า เรื่อจำกลางชลบุรี ได้ดำเนินการตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ ด้านการฟื้นฟูแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีมีคุณค่ากลับสู่สังคม ตลอดจนดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 5 ก้าวย่าง แห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ โดยในก้าวย่างที่ 4 การพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ได้ร่วมกับสถานบันพลังจิตตานุภาพจัดทำโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตร “สัคคสาสมาธิ” ตามแนวทางของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ จำนวน 100 ชั่วโมง

     สำหรับการอบรมครั้งนี้ เป็นการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ด้วยหลักสูตร “สัคคสาสมาธิ” ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เพื่อยำระดับจิตใจผู้ต้องขังให้มีความหวังและปัญญา ปรับทิศนคติและพฤติกรรมให้มีความอ่อนโยน ตอลดจนฝึกให้มีความอดทน ด้วยการเรียนและการฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิอย่างต่อเนื่อง เพื่อฝึกอบรมพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ให้มีสติและสมาธิมากขึ้น ผลดีคือ ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะผู้ต้องถูกจองจำอยู่ในเรือนจำ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมทางศาสนาที่ถูกต้อง ลดปัญหาการกระทำความผิด เห็นความสำคัญและคุณค่าของการกระทำความดี การละทิ้งความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส เพื่อเป็นพลเมืองดีของสังคมประเทศชาติสืบไป


      นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องมือในการขัดเกล่า ฟื้นฟู แก้ไข ทั้งทางร่างกายและจิตใจ กล่าวคือ เมื่อจิตใจดี ร่างกายก็จะดีตามไปด้วย จิตที่ได้รับการฝึกสมาธิภาวนา เป็นจิตที่ได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตนในทางที่เหมาะสม ถือเป็นกิจกรรมทางใจที่สามารถทำให้ทุกชีวิตมีคุณค่า คลายความตึงเครียด ทำให้จิตใจแจ่มใส เบิกบาน คลายความทุกข์ ความกังวล เป็นประโยชน์ต่อตนเองการปรับสภาพจิตใจให้ตระหนักถึงความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมา และพร้อมที่จะเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาชีวิตให้สามารถดำรงอยู่อย่างมีความสุข แม้ขณะถูกจำกัดอีสระภาพและสามารอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกภายหลังพ้นโทษต่อไป

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 11:31:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG